01/12/2017
THÔNG BÁO
 
- Căn cứ Quyết định số 8763/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng;
- Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 31/7/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Công văn số 456/UBND-SNV ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Công văn số 402/SKHCN-VP ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ký kết hợp đồng lao động tại đơn vị;
- Hướng dẫn số 950/HD-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2017 về một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-TTTKTV ngày 09 tháng 11 năm 2017 về việc  tuyển dụng Hợp đồng lao động củaTrung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng ngày 24/11/2017;
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 đợt 2 như sau:
1.     Danh sách trúng tuyển:
TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Quê quán
Trình độ chuyên môn
Ngạch
1
Nguyễn Đức Huỳnh
16/7/1987
Ba Du, Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị
Kỹ sư Công nghệ Môi trường
Kỹ sư
2.     Yêu cầu:
 Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 01/12/2017,  yêu cầu cá nhân trong danh sách trúng tuyển đến Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng để thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành./.

 

  • 1

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822