25/12/2019

 1. Tên gói thầu: Gói thầu “Mua dụng cụ, phụ tùng cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá”.

- Thuộc dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

- Nội dung chính của gói thầu: Mua cái 6 Đồng hồ đo áp lực nước 1/4"; 6 bộ Lọc 3" 120 mesh; 6 Bộ châm dinh dưỡng 2" + Flow meter; 6 cái Van xả khí; 600 m Đường ống PVC 60mm - 6 bar; 7.192 m Đường ống PVC 34mm - 6 bar; 6 bộ Phụ kiện lắp đặt hệ thống đường ống; 6 cái Van điều áp cơ 1,5"; 900 cái Vòi phun MEGANET đường kính phun 8m hoặc tương đương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện dự án Nông thôn miền núi trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn CGCN Đà Nẵng.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8h30 giờ ngày 27/12/2019  đến trước 10 giờ 30 ngày 06/01/2020  (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng Tổng hợp – Hành chính, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, số 49, Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3891095;  fax: 0236.3892822.

7. Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000đ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

8. Gía trị bảo đảm dự thầu: 10.000.000đ (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn);

9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 ngày 06/01/2020.

10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 ngày 06/01/2020 tại Phòng Tổng hợp – Hành chính, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, số 49, Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.

       Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu quan tâm, mua, nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
30
Tổng lượt truy cập:  
1763183

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822